Winkelwagen

Verzenden naar
Gebruik hezelfde adres voor verzending en facturering
Toevoegen / wijzigen verzendadres
Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid BTW Korting Totaal
 
Totaal artikelprijzen

Gekozen verzendmethode

Geen verzendwijze geselecteerd

Selecteer alstublieft een verzendmethode

 
Totaal:
€ 0,00
€ 0,00
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 

 1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, als alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden gelden niet als fatale termijn, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen.

  Bij niet tijdige levering moeten wij schriftelijk in gebreke worden gesteld.

  In geval de situatie afwijkt van het bovenstaande en in de overeenkomst een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd wanneer de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

 2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken ‘franco huis’ wanneer het factuurbedrag meer dan € 5.000, zegge: VIJFDUIZEND EURO bedraagt. Verder zijn de zaken voor rekening en risico van de koper. Aan een buitenlandse koper leveren wij, als niet anders is overeengekomen, af ‘magazijn’. Verder zijn de zaken voor rekening en risico van de kopers. Uit- en inklaring wordt door ons verzorgd, maar zijn voor rekening van de koper.

 3. Tenzij de koper zelf voor expediteur zorgt, worden de zaken door ons verzonden op een volgens ons gunstige manier, met door ons te kiezen expediteurs, voor rekening en risico van de koper.

 4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke manier te laten plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

 5. Als de levering in gedeelten plaatsvindt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

 6. De koper moet het gekochte binnen de overeengekomen tijd afnemen. Gebeurt dit niet, dan zijn wij gerechtigd om op - naar onze keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen, dat de

 7. bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, of om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Als de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Als de koper zoals hierboven omschreven in gebreke blijft, wordt ervan uitgegaan dat de zaken zijn afgeleverd en zullen wij deze voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.